Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnego, niekomercyjnego parkingu przy kościele parafialnym w miejscowości Białopole” – budowa ogólnodostępnego, niekomercyjnego parkingu przy kościele parafialnym w miejscowości Białopole.

  1. Zadanie obejmuje:

– budowę 25 szt. stanowisk parkingowych o wymiarach 2,5m x 5,0 m z kostki betonowej;

– budowę 1 szt. stanowiska parkingowego dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6 m x 5,0 m z kostki betonowej;

– budowę drogi dojazdowej do parkingu długości 53,0 m i szerokości zmiennej od 3,5 m do 8,0 m z kostki betonowej;

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

– budowa chodnika do parkingu;

– zapewnienie obsługi geodezyjnej nad przedmiotowym zadaniem;

 1. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień

CPV:

45.23.31.40-2 Roboty drogowe;

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg;

45.23.31.61-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych;

45.23.32.60-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych.

 1. Szczegółowo zakres zadania zawarty jest w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 2. Mogące występować w dokumentacji projektowej lub dokumentacji kosztorysowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Wskazaniu takiemu należy przyjąć, że towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne, jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w dokumentacji. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowej specyfikacji itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentacjami projektowymi, itd.

 3. W przypadku powołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

  Warunki udziału w postępowaniu:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu.

Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku, gdy:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

 2. została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające na :

– uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

– pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 1. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

  Osoby upoważnione do kontaktu: Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Franciszek Dobruk – w zakresie robót budowlanych

tel.: 602-516-386

oraz

Anna Pąk – w zakresie przygotowania i złożenia oferty tel.: 509-081-975

W dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.

Termin wykonania zamówienia: 30.10.2017 r.

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 oraz kosztorys ofertowy, sporządzony ściśle wg załączonego przedmiaru robót.

 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.

 4. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 5. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia: Oferta na zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnego, niekomercyjnego parkingu przy kościele parafialnym w miejscowości Białopole”.

  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać do dnia 14.09.2017 r. do godz. 9:00 na adres Zamawiającego: Parafia Matki Bożej Częstochowskiej , ul. Chełmska 2A, 22-135 Białopole.

Oferty zostaną otwarte w dniu: 14.09.2017 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać na adres Zamawiającego podany wyżej. Za termin złożenia oferty w miejscu wskazanym uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru przesyłki.

Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cena oferty jest ceną kosztorysową.

 2. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z zapytaniem oraz z przedmiarami robót.

 3. Cenę należy przedstawić w złotych polskich liczbowo i słownie w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 4. Wykonawca opracuje kosztorys ofertowy ściśle wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr do zapytania.

 5. Wszystkie wartości w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

 6. Opis pozycji i obmiar w Kosztorysie Ofertowym złożonym przez Wykonawcę musi być zgodny z opisem i obmiarem zamieszczonym w przedmiarze robót. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian np. w ilościach, jednostkach miary, parametrach technicznych określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne;

 7. Ostateczną cenę oferty, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, stanowi suma wartości kosztorysu ofertowego oraz podatku VAT.

 • Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym rozdziale.

  2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (przy założeniu, że 1% = 1pkt):

CENA z VAT-em (C) – waga kryterium 60%

OKRES GWARANCJI (G) – waga kryterium 40%

Zamawiający ustala okres gwarancji na: nie krótszy niż 36 miesięcy oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy. Wobec tego Wykonawca powinien zaoferować okres gwarancji podając konkretną liczbę miesięcy w przedziale od 36 – 60 miesięcy. Ilość uzyskanych punktów będzie obliczona wg wzoru podanego niżej.

1. wartość punktowa dla ceny (C) będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku ceny najniższej do ceny badanej i pomnożenie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium, czyli wg. poniższego wzoru:

cena ofertowa najniższa (z VAT-em)

C = ————————————————— x 60 = ilość punktów

cena badanej oferty (z VAT-em)

2. wartość punktowa dla okresu gwarancji (G) będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku okresu gwarancji oferty badanej do maksymalnego ustalonego przez Zamawiającego okresu gwarancji i pomnożenie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium, czyli wg poniższego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

G= —- —– —- —– —— ——- —— —– —– —— ——— —– —– x 40 = ilość punktów

maksymalny ustalone przez Zamawiającego

okres gwarancji tj. 60 m-cy

UWAGA:

– Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią zapytania ofertowego w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie wyznaczy okres gwarancji krótszy niż 36 m-cy.

– W przypadku gdy Wykonawca nie określi w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował okres gwarancji 36 m-cy.

– W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy, do oceny i porównania ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 60 m-cy, natomiast do rozliczeń wynikających z umowy, zostanie przyjęty okres podany przez Wykonawcę w ofercie.

 1. Obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady iż wartości od 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości od 5-9 zaokrągla się w górę).

 2. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedzi muszą być składane z zachowaniem pisemności postępowania.

 3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w w/wym. Kryteriach:

PO = C + G

Gdzie PO – suma punktów przyznanych danej ofercie;

C – punkty w kryterium cena;

G – punkty w kryterium okres gwarancji.

 1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 2. Do wyboru najkorzystniejszej oferty są dopuszczone wyłącznie oferty uznane za ważne, niepodlegające odrzuceniu.

  Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania: Zgodnie z załącznikiem nr 3 – wzór umowy.

  Załączniki:

Nr 1 – Zapytanie ofertowe

Nr 2 – Przedmiar robót

Nr 3 – Wzór umowy

Nr 4 – Projekt budowlany